Tüzüğümüz
Kanyon ve Doğa Sporlar Araştırma Derneği (KAD) Tüzüğü ;


1 - Derneğin Adı ve Merkezi
Derneğin adı “ Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği ”dir ve kısaca “KAD.” olarak anılacaktır. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek İstanbul’dan yönetilip yönlendirilen çalışmalarını tüm yurt düzeyinde yürütür. İstem gelmesi veya ihtiyaç olması durumunda, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir ve aynı şekilde temsilcilikler kurabilir. Açılan şube ve temsilciliklerin fesih yetkisi de, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun gerekçeli tavsiye kararına istinaden Genel Merkez Genel Kurulu’na aittir.

2 - Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Öncelikli Amacı;
Türkiye Kanyonlarının keşfini yapmak, haritalandırmak, konu ile ilgili arşiv ve başvuru kaynakları oluşturmak, kanyonların; doğa severler ve doğa sporcuları için güvenli parkurlar haline gelebilmesi üzerine çalışmalar yapmak, kanyon sporunun ( canyoning ) Türkiye’de tanınması ve yaygınlaşması için çalışmalar yapmak, bu branş ile ilgili olarak gerekli eğitim, disiplin, güvenlik ve teknik standartların oluşturulmasında öncülük etmek, bu standartlar ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, bu branş ile ilgili olarak Türkiye’de yetkin kişilerin yetişmesini sağlamaktır.
Bununla beraber; Kanyonların doğal halleri ile kalmaları, ekosistemdeki vaz geçilmez rollerinin devamlılığının sağlanması ve bu şekilleri ile alternatif turizme kazandırılabilmeleri için çalışmalar yapmak, kanyonların doğal güzelliklerinin ve işlevlerinin devamlılığı adına çevre bilinci geliştirmek ve bu bilincin yayılması ve gelişmesini sağlamaya çalışmak da derneğin öncelikli amaçları arasındadır.
Ayrıca; özellikle gençlerin doğa sporları ile tanışmalarını sağlamak ve bu sayede daha sağlıklı beden ve ruh yapılarına sahip olmalarına destek olmak ile birlikte, bireyler arasında doğa ve çevre bilinci oluşmasını ve gelişmesini sağlayarak, yine bu sayede doğanın korunmasına katkı sağlamak, dernek üyeleri arasında sevgi, kardeşlik ve dayanışma sağlamak da derneğin kuruluş amaçları arasındadır.

2 -1 Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Başta Canyoning Sporu olmak üzere, tüm doğa spor branşlarında Temel Eğitim ve İhtisas Kursları açmak, rehber yetiştirmek, kuruluş amacına uygun olarak bu spor dallarında etkinlikler organize ederek günlük, haftalık, aylık ve yıllık programlar oluşturmak, etkinlikler ve tanıtım turları düzenlemek,
Canyoning Sporunun tanıtılması, geliştirilmesi ve Türkiye Kanyonlarının güvenli doğa parkurları haline gelebilmeleri amacı ile yetkili merciiler ve kamu kurumları ile işbirliğine giderek bu konuda rehberlik ve öncülük etmek, yöre halkının bilinçlendirilmesi ve yerel yetkililerin bilgilendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,
Canyoning Sporunun tehlikeleri düşünüldüğünde ve Türkiye Kanyonları özelindeki gelişiminde, eğitim ve uygulama standartları ve kanyon geçiş disiplinleri oluşturmak ve geliştirmek, bu branşa özel teknikler ve teknik malzemeler geliştirmek ve bu sayede yaşanabilecek kazaların engellenmesi konusunda çalışmalar yapmak,
Gerekli tüm durumlarda ancak özellikle kanyon kazalarında kullanılmak üzere, kanyon geçişlerinde yaşanabilecek her türlü kaza veya acil durumlara müdahale edebilecek yetkinlikte ve özellikte kişiler yetiştirmek ve bunun için teknik donanım ve ekipman oluşturmak,
Yabancı kulüp, sporcu ve eş amaçlı dernek veya oluşumlar ile işbirliğine giderek, Türkiye Doğa Turizminin ve Alternatif Turizmin gelişimine yönelik etkinlikler tertip etmek, rehberlik hizmeti vermek,
Türkiye Kanyonlarının tanıtımı ve canyoning sporunun yaygınlaştırılması için, kitap, dergi, bülten, gazete, broşür gibi tanıtıcı ve eğitici yayınlar çıkartmak. Çevre bilincinin yerleşmesi amacı ile basın ve yayın kuruluşları ile ortak çalışmalar yaparak toplumun tüm kesimlerine yol gösterici çalışmalar yapmak,
Türkiye Kanyonları üzerine arşiv oluşturmak, haritalama, ölçeklendirme ve rotalandırma çalışmaları yapmak ve kanyonların turizme açılabilmeleri adına yol gösterici çalışmalarda bulunmak,
Kanyonların ve canyoning sporunun tanıtımı ve gelişiminin sağlanması için aynı zamanda kanyon sporu ile direkt veya bağlantılı her türlü doğa sporu üzerine etkinlikler tertip etmek,
Dernek amacına uygun olarak üyeler arasındaki bağları ve birlikteliği pekiştirmek amacı ile sosyal etkinliklerde bulunmak, sosyal sorumluluk projeleri yürütmek, kültür ve eğitim gezileri tertip etmek, sergiler, yemekli – yemeksiz toplantılar, seminerler, paneller, dinletiler, slayt ve film gösterileri düzenlemek, kamplı-kampsız faaliyetler tertip etmek,
Kuruluş ve varoluş amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ve devam ettirilebilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacı ile iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, yine aynı amaçla gezi, yemek, eğitim programı, kamplı veya konaklamalı faaliyet, kanyon geçiş etkinlikleri tertip etmek,
Üüyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri, bilgi ve tecrübelerinin paylaşımının yapılabilmesi için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesis kurmak ve bunları tefriş etmek,
Dernek faaliyetleri için taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
Amacın gerçekleştirilebilmesi için gerekli görüldüğü durumlarda yurt içinde veya yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izinlerin alınması kaydı ile derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar ile ortak faaliyetler düzenlemek, ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak,
Amacın gerçekleştirilebilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek veya barınma gibi zaruri ihtiyaçları ile birlikte diğer mal ve hizmetler için kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sandık kurmak,
Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
Yardım toplama kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış kabul etmek, yardım ve bağışta bulunmak, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul etmek,
Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlar ile yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı oluşturmak veya geliştirmek amacı ile platform oluşturmak,
Amacın gelişmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyeti yurt içi ve dışında tertip ve organize etmek,
İhtiyaç sahipleri ve yardıma muhtaç kişiler ve kurumlar için ( okul, hastane vs.) yardım kampanyaları düzenlemek, çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmalarda yer almak,
Yaşanabilecek doğal afetlerde kullanılmak üzere her türlü erzak, teknik donanım ve ihtiyaç malzemesi oluşturmak, ve bu tip durumlarda kullanılmak üzere yetkin birimler oluşturmak,

2 - 2 Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek; sosyal alanda ve amacına uygun tüm alanlarda, yasalara uygun şekil ve biçimlerde, etik ve ahlak kurallarına bağlı kalarak, yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösterir.
Dernek; hiçbir şekilde ve biçimde siyaset yapamaz. Hiçbir siyasi görüşün yayım veya kaynağı görevi üstlenemez ve hiçbir siyasi oluşum içerisinde doğrudan veya dolaylı olarak olamaz.
Dernek; varoluş ve devamının tek ortak zeminini doğa ve doğa sporları olarak kabul eder. Bu kabulün dışında olacak her türlü girişim dahi yönetim veya üye statüsünde olan tüm bireyler açısından disiplin suçu teşkil eder ve disiplin suçları ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.

3 - Üye Olma Hakkı ve Dernek Üyelik İşlemleri
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olma şartı aranır. Onursal üyelik için bu şart aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazısı ile başvuru sahibine bildirilir. Gerekli görüldüğü durumlarda müracaatın cevaplanması için bu süre en fazla 30 gün daha uzatılabilir. Yönetim kurulu; üyelik başvurusunda en az üç asil üye önermesi şartı arar. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Üyelik türleri; Asil Üyelik, Onursal Üyeliktir.
Asil üye; medeni hakları kullanmaya haiz, Dernekler Yasasına göre herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan, 18 yaşını bitirmiş ve dernek tüzüğünü benimsemiş ve yönetim kurulu kararı ile üyeliği onaylanmış kişilerdir.
Onursal üye; asil üyelik asgari şartlarını taşımakla birlikte, geçmişte derneğe maddi veya manevi olarak üst düzey desteği ve yardımları olmuş veya gelecekte derneğin temsilinde katkısı olacağının tespiti ve önerisi yönetim kurulunca yapılmış kişilerin arasından Genel Kurul kararı ile seçilen kişilerdir.

3 - 1 Üyelikten Çıkma
Her üye; yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Sadece onaylı elektronik posta ile yapılan istifalar yazılı bildirim olarak kabul edilir ve işleme alınır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Söz konusu borçlar ile ilgili yasal takip hakkı ve uygulama kararı yönetim kurulundadır. Ayrıca; haklarında disiplin suçlamaları bulunan üyeler ile dernek tüzük ve kurallarına aykırı davranışları tespit edilmiş üyelerin ve dernek malı ve kullanımındaki her türlü maddi veya manevi varlığa bilerek ve isteyerek zarar verdiği tespit edilmiş veya bu yönde yapılmış şikayetler neticesinde incelemesi devam eden durumlar içerisindeki üyelerin çıkış işlemleri, bu suçlamaların ilgili kurullarca sonuca bağlanmasına kadar işleme konulmaz.
Onursal üyelik, asil üyeliğin son bulması ile kendiliğinden sona erer.
Vefat ile her türlü üyelik sona erer ve üyelikten doğan haklar mirasçılara geçmez.

3 - 2 Üyelikten Çıkarılma
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

Disiplin veya etik kurulunca yapılan soruşturmaya ve sonuçlarına göre, dernek tüzüğüne aykırı hareket ettiği veya dernek aleyhine çalışma yaptığı saptananlar,
Dernek malına bilerek ve isteyerek zarar verenler,
Derneğe ait her türlü maddi varlık, para veya reklam ve haberleşme unsurları gibi dernek tarafından kullanılan her türlü ara veya ana kaynağın dernek menfaatleri dışında ve / veya kötü niyetli olarak kullanılması veya kullanılmaya teşebbüsü tespit edilenler,
Derneğe ait her türlü maddi veya manevi kaynağı, reklam ve haberleşme unsurlarını kendi çıkar veya özel amaçları için kullandığı tespit edilenler,
Yazılı veya elektronik posta ile yapılan ikazlara rağmen en az 6 ay üyelik aidatını ödemeyenler,
Dernekler yasası ve diğer mevzuatlara göre üyelik koşullarını sonradan kaybedenler,
Üyelik başvurusunda yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilenler,
Tüzük ve iç yönetmeliklere göre ilgili organlar tarafından verilen görevleri yerine getirmeyenler,
ile, vefat edenlerin üyelikleri Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Onursal üyelikten çıkarılma yönetim kurulu önermesi ve genel kurul kararı ile olur.

3 - 3 Üyeliğe Tekrar Kabul
Dernek iç kurullarınca dernek tüzük, etik ve prensiplerine aykırı davranışları tespit edilmiş kişiler, her türlü dernek malına bilerek ve / veya isteyerek zarar verenler, dernek aleyhine çalışma ve faaliyette bulunduğu tespit edilenler ile derneğe ait her türlü reklam ve haberleşme unsurunu kendi menfaatleri için kullanan veya bu unsurlara zarar veren üyelerin çıkarılma işlemi sonrası tekrar üyeliğe kabulü hiçbir koşul ve şartta yapılamaz. Bu kişilerin birinci derece akrabaları ile üyelikleri sürecince yakın ilişkide bulunduğu bilinen üyelerin veya ilgili davranışlara ortak olduğu veya zemin hazırladığından şüphe duyulan kişilerin ise dernek kurullarında seçilme haklarına ait karar yönetim kurulu önerisine ve genel kurul kararına bağlıdır.
Üyelik aidatlarındaki gecikme sebebi ile üyeliği sona erdirilen üyelerin, mevcut borçları ve tekrar müracaatlarına kadar olan aidat tutarlarını da ödemeleri koşulu ile tekrar üyeliğe kabulleri ile, yapmadıkları veya yapamadıkları görevler neticesinde üyelikleri sona erdirilen üyelerin ve yanlış veya yanıltıcı beyanları ile üyeliklerine son verilen kişilerin tekrar üyeliğe kabulleri kararı yönetim kuruluna aittir.
Üyelik koşullarını sonradan kaybeden ve bu sebeple üyelikleri sona erdirilmiş kişiler, bu durumlarının değiştiğini belgelemeleri kaydı ile tekrar üye olabilirler.
Üyelerin Genel Kurulda itiraz hakları mevcuttur. İtirazı; açıklanan Genel Kurul tarihinden en az 15 gün önce Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Genel Kurul tarihinden 15 gün önce ve yazılı olarak yapılmayan itiraz başvuruları ile Genel Kurul Toplantı tarihinin yapılacağı ay da dahil olmak üzere aidat borcu olan üyelerin itiraz başvuruları yok hükmündedir. Genel Kurulca kabul edilmeyen itirazlar için tekrar itiraz yapılamaz.

3 - 4 Üyelerin Hakları
Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri arasında dil, din, mezhep, aile, zümre, sınıf, cinsiyet ayrımı yapılamaz.
Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Hiçbir üye kendi adına oy kullandıramaz veya başkası adına oy kullanamaz. Tüzel kişilerin üye olması durumunda ise, ilgili tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanı veya bu kişi veya kurumun sadece noter kanalı ile vekil tayin ettiği kişi dışında oy kullanma yetkisi yoktur. Tüzel kişilik üyeliğinde elektronik posta yolu ile oy kullanımı yapılamaz.
Yönetim kurulu; uygun bulduğu durumlarda üyelik statüsünü ve bu statünün üyelere sağladığı hakları değiştirebilir veya çeşitlendirebilir. Ancak bu uygulama kişiye özel olamayacağı gibi uygulamanın başlayacağı tarihten en az 30 gün önce mevcut üyelere dernek iletişim kanalları ile bildirilmek zorunluluğundadır. Dernek gelirlerini arttırmak veya düzenlemek için yapılabilecek bu değişikliklerde sadece dernek menfaatleri esas olup, mevcut üyelikler için bu üyeliklere sağlanmış haklar geriye alınamaz veya kötüleştirilemez.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

4 - Dernek Organları
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

Genel Merkez Organları

Genel Merkez Genel Kurulu
Genel Yönetim Kurulu
Genel Denetim Kurulu
Yüksek Disiplin Kurulu

Şube Organları

Şube Genel Kurulu
Şube Yönetim Kurulu
Şube Denetim Kurulu
Şube Disiplin Kurulu

4 - 1 Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü
Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubelerinin açılması durumunda ise şube sayısı 3 e kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden, şube sayısı 3 den fazla olması durumunda ise; genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.
Genel Kurul;

Bu tüzükte belli edilen zamanlarda olağan,
Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içerisinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir, şubat ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

4 - 1- 1 Çağrı Usulü
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 30 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, 60 günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

4 - 1 -2 Toplantı Usulü
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinden bir fazlasının katılımı ile toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı; yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi ve ayrıca seçme ve oy kullanmaya haiz üye listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve bir yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Divan başkanı, toplantıda uygulanacak usulü belirler. Gerekli görüldüğü durumlarda ve seçimli toplantıların ou eşitliği durumunda kullanılmak üzere ve sadece bu seçime özel imtiyazlı üye seçimi kararı ve belirlenmesi de divan başkanına aittir. Aksine karar alınmadı ise divan başkanı kendiliğinden imtiyazlı üye kabul edilir. İmtiyazlı üyenin iki oy hakkı bulunur. Ayrıca, mevcut yönetim kurulu tarafından ön hazırlığı yapılmış ‘oy kullanma şartlarına haiz üye listesi’ de divan başkanı tarafından genel kurulda duyurulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılığını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin beşte biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler toplantıya katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 7 gün içerinde teslim etmekten sorumludur.

4 -2 Dernek Genel Kurulunun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, divan başkanının belirleyeceği yöntem kullanılır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, divan başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel kurul kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin fesih kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.
Tüm üyeler genel kurula katılma hakkına sahiptir. Ancak; genel kurul toplantı tarihinde, toplantının yapıldığı ay dahil olmak üzere aidat borcu olan üyeler ile, haklarında disiplin suçlaması bulunması sebebi ile ilgili kurullarca incelemesi bulunan ve bu durumları devam eden üyelerin oy kullanma yetkileri yoktur. Ayrıca çoğunluk şartları ve oranlarının tamamının hesabı oy kullanma şartlarına haiz üye listesindeki sayılar üzerinden yapılır. Aynı şekilde; toplantının yapıldığı ay dahil olmak üzere aidat borcu olanlar ile, haklarında disiplin suçlaması bulunan ve bu sebeple ilgili kurullarca incelemeleri devam eden üyeler, genel kurulda gündem oluşturamazlar ve bununla ilgili çalışma yapamazlar, çalışmalara katılamazlar. Aynı şekilde her ne sebeple olursa olsun yapılacak oylamalarda oy kullanamazlar, kullandıkları oy yok hükmündedir.

4 -2 - 1 Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldıkları kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

4 -3 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Dernek organlarının seçilmesi,
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılası hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarının belirlenmesi,
Derneğin federasyona katılası veya ayrılmasının kararlaştırılması,
Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
Derneğin vakıf kurması,
Derneğin fesih edilmesi,
Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Gerekli durumlarda dernek kurullarına seçim ile atama yapmak,

4 -4 Yönetim Kurulunun Seçimi, Teşkili, Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulu; beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Genel kurul; toplantı tarihinden en geç bir gün öncesine kadar yazılı olarak yapılan liste müracaatlarını gizli usulde oylar. Yapılan oylamada en çok oy alan liste yönetim kurulu olarak onaylanır. Medeni haklara haiz, şahsına ait sürmekte olan her hangi bir disiplin suçlaması incelemesi olmayan, en az bir tam yılını dernek üyesi olarak doldurmuş ve toplantının yapıldığı ay dahil olmak üzere derneğe aidat borcu olmayan herkes yönetim kurulu seçimlerinde aday olarak listelerde yer alabilir. Belirtilen şartlara uymamakla beraber listelerde yer alan kişilerin adaylıkları yok hükmünde kabul edilerek, bulundukları listenin kazanması durumunda bu kişilerin yerlerine atama; genel kurulun yönetim kurulu seçimİ ile ilgili toplantısında ve genel kurulca yapılır.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman, yazman ve üyeleri belirler. Her ne sebeple olursa olsun yönetim kurulu başkanlığı üç dönem ardı ardına yapılamaz.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla toplantıya çağırılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.
Bununla beraber; yönetim kurulu üyeleri içerisinde ve görev süresi boyunca ilgili üyelerden herhangi biri adına oluşabilecek disiplin suçlaması için; üyenin görevi, ilgili kurulların üye hakkındaki nihai kararına kadar askıya alınır. Bu süre zarfında üyenin görevi, yine yönetim kurulu kararı ile bir başka üyeye vekaleten devredilir.

4 – 4- 1 Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşaa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
Derneğin şubelerinin denetimini sağlamak,
Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

4 - 5 Denetim Kurulunun Seçimi, Teşkili, Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu üç asil ve üç Yedek üye olacak şekilde genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asil üyeliğinde her ne sebeple olursa olsun boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

4 - 5 -1 Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Aynı zamanda yine gerekli gördüğü durumlarda yönetim kurulu üye veya üyeleri ile ilgili olarak disiplin kurulunu göreve çağırabilir.

4 - 6 Yüksek Disiplin Kurulunun Seçimi, Teşkili, Görev ve Yetkileri
Yüksek disiplin kurulu; derneğin tüzüğünde açıkça yer alan etik ve disiplin hükümlerinin takibi, işletilmesi ve sonuçlandırılması amacı ile genel kurulca yetkilendirilmiş ve diğer kurullardan yetki olarak bağımsız kılınmış olarak derneğin en üst denetim organıdır. Derneğin; amacını yerine getirmek ve faaliyetlerini sürdürebilmek amacı ile izleyeceği yol ve üslupların derneğin tüzüğünde belli olduğu şekil ve şartlarla etik ve ahlak kurallarına uygunluğunun sürekliliğini sağlamakla görevlidir. Tüm dernek üyelerinin ve beraberinde yönetim kurulu veya genel kurulca derneği temsil ile görevlendirilmiş kişiler ile üye olmamakla birlikte dernekte görevli her ne sıfatla olursa olsun kişilerin, dernek etik kurallarına uygunluklarının tespiti, üyeler hakkında olabilecek disiplin suçlamalarının araştırılması ve raporlanarak sonuca bağlanması, üyelere bu tip durumlar ile ilgili olarak yazılı veya sözlü ihtarda bulunulması, üyeliğe devam veya üyeliğin sona erdirilmesi, kurullarda görevli üyelerin benzer ihlallerinin tespiti neticesinde süreli veya süresiz görevden el çektirilmesi ve yeni üyelerin atanması için genel kurula çağrı yapılması görevleri arasındadır.
Yüksek disiplin kurulu; 2 asil ve 2 yedek üyeden oluşur ve genel kurulca seçilir. Yüksek disiplin kurulu üyeleri aynı zamanda yönetim ve denetim kurullarında da görev alabilir.

5 - Derneğin Gelir Kaynakları
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sıralanmıştır.

Üye aidatı: Üyelerin; dernek yönetim kurulunun kendi görev süresi içinde değişmeyecek şekilde ve yine yönetim kurulunun seçimli genel kurulu takiben yapacağı ilk toplantıda belirleyeceği tutarda ve yıllık esasta ödemekle yükümlü oldukları ödentidir. Yıllık tutar üzerinden taksitlendirme yetkisi yönetim kurulundadır.
Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50 si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.
Dernek tarafından tertip edilen çay, yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,
Derneğin amacı doğrultusunda tertiplediği kamplı – kampsız faaliyet, kanyon geçişleri gibi doğa sporlarının tanıtılması ve yaygınlaştırılması adına tertip edilen etkinliklerden elde edilen gelirler,
Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler,
Diğer gelirler,

6 - Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

6 - 1 Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

6 -2 Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

A – İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı bu toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üüyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları da bu deftere işlenebilir.
Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları giden evrakın kopyaları saklanır. Elektronik posta yolu ile gelen ve giden evrakların çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

B - Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

(A) bendinin 1,2,3 ve 6 ıncı bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma esası ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunların Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esasına göre yapılır.

6 -3 Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutlması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutlan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

7 - Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 aralık) ( Dernekler Yönetmeliği Ek 16 da belirtilen ) “İşletme hesabı tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.


- Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Gelir ve Gider Belgeleri;
Dernek gelirleri, ( Dernekler Yönetmeliği EK-17 de bulunan ) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94.uncu maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Gider Kanunu hükümlerine göre gider psuslası, bu kasamda da bulunmayan ödemeleri için ( Dernekler Yönetmeliği Ek 13 te örneği bulunan ) Gider Makbuzu düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ( Dernekler Yönetmeliği Ek 14 de bulunan )”Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise ( Dernekler Yönetmeliği Ek 15 te örneği bulunan ) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

8 -1 Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” ( Dernek Yönetmeliği Ek 17 de gösterilen biçim ve ebatta ) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanıma ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

8 -2 Yetki Belgeleri
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ( Dernekler Yönetmeliği Ek 19 da örneği bulunan ) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernekler adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sailr hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin hükümlerine göre hareket edilir.

8 -3 Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süre ile saklanır.

8 -4 Beyanname Verilmesi
Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin ( Dernekler Yönetmeliği EK 21 de sunulan ) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

- Bildirim Yükümlülükleri
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

9-1 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek 3 te sunulan ) “Genel Kurul Sonuç Bildirim” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,
Eklenir.

9- 2 Taşınmazların Bildirimi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde ( Dernekler Yönetmeliği Ek 26 da sunulan ) “Taşınmaz Mal Bildirimi” ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

9 -3 Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce ( Dernekler Yönetmeliği Ek 4 de belirtilen ) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

9 -4 Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin bir örneği ( Dernekler Yönetmeliği Ek 23 de gösterilen ) “Proje Bildirimi” ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

9-5 Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik ( Dernekler Yönetmeliği Ek 24 te belirtilen ) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” ; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler ( Dernekler Yönetmeliği Ek 25 te belirtilen ) “Dernek organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

- Derneğin İç Denetimi
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

11 - Derneğin Borçlanma Usulleri
Dernek; amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamayacağı gibi, borçlanma vadesi, mevcut yönetim kurulunun görev süresi dışına da çıkamaz.

12- Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararı ile şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

12-1 Şubelerin Görev ve Yetkileri
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

12 -2 Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asil ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asil ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’ de de uygulanır.

12 -3 Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurullarında Temsil Şekilleri
Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir eylül ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi üye için bir, arta kalan üye sayısı 10 dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilerek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevlerinden ayrılırlar.

13 - Temsilcilik Açma
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

14 - Dernek Tüzüğünün Değiştirilme Usulleri
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık şekilde yapılır.

15 - Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun fesihi görüşebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

15 -1 Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sona kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur. Ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

16 - Hüküm Eksikliği
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 16 ( onaltı ) maddeden ibarettir.  

Kanyon

Tüm hakları firmamıza ait olup referans bölümündeki logolar ilgili şirketlere aittir.
© Copyright 2004 | 2024

Bölgesel Seo Web Tasarım Ajansı
Bölgesel Seo Web Tasarım